กรมธนารักษ์

สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
 
  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
โดยสามารถยื่นแบบคำร้องได้ที่
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์ 
โทร. 0-2278-5639 ในจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2566
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล   แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 - 17 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. การชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ผู้สมัครสอบจะต้องนำแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปชำระเงิน เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร

2. การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT
สามารถนำ QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอพลิเคชั่น Krungthai NEXT ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม  2566 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็ยหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ 

- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และ ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 30 บาท  (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)

เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว กรมธนารักษ์ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทางเว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com  
คำตอบ : กรมธนารักษ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น ๑ อาคารกรมธนารักษ์ และทางเว็บไซต์ ของกรมธนารักษ์ที่ http://www.treasury.go.th หรือ https://treasury.thaijobjob.com
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์ โทร. 0-2278-5639 ในจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ