กรมธนารักษ์

สารพันปัญหา

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์ 
โทร. 0-2278-5639 ในจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
(ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565) ในวันและเวลาราชการ

คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่นๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน

คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

คำตอบ :
1. ผู้สมัครสามารถนำแบบ "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565  ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
2. ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ได้ลงทะเบียนขอใช้บริการ Krungthai NEXT แล้ว สามารถนำ QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 22.00 น.

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 30 บาท 
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 0 บาท 
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 30 บาท  (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว กรมธนารักษ์ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทางเว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com 

คำตอบ : กรมธนารักษ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์ ของกรมธนารักษ์ที่ http://www.treasury.go.th หรือ https://treasury.thaijobjob.com

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์ โทร. 0-2278-5639 ในจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob