สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
 
  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
โดยสามารถยื่นแบบคำร้องได้ที่
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์ 
โทร. 0-2278-5639 ในจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ภายในวันที่ 17 กัมภาพันธ์  66
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล   แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่  
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว 
ไม่ ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 

5. คำถาม : ปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 66 - 17 กุมภาพันธ์ 66 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ :ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. การชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ผู้สมัครจะต้องนำแบบฟอร์มการชำระเงิค่าะรรมเนียมในการสมัครไปชำระเงิน เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันเเละเวลาทำการของธนาคาร 
2. การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT สามารถนำ QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 22.00 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 230 บาท 
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท 
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 30 บาท  (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว กรมธนารักษ์ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ทางเว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com  
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินเมื่อไร
คำตอบ : กรมธนารักษ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 66 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น ๑ อาคารกรมธนารักษ์ และทางเว็บไซต์ ของกรมธนารักษ์ที่ http://www.treasury.go.th หรือ https://treasury.thaijobjob.com
10. คำถาม : หาก ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์ โทร. 0-2278-5639 ในจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.